Verhuren via Maxx

Maxx zoekt actief in opdracht van kandidaat-huurders de meest geschikte woonruimte. Maxx heeft op dit moment 144 potentiele huurders die belangstelling hebben voor uw woning. Meldt u daarom aan en laat weten wat u aan te bieden heeft.

Maxx bestaat 28 jaar en Maxx heeft ruim 32.500 woonruimtes aan een huurder weten te koppelen, wat een uitzonderlijk track-record is. Bent u op zoek naar een huurmakelaar die op basis van uw wensen te werk gaat, dan bent u bij Maxx aan het goede adres. Maxx is een huurmakelaar die de huurder als geen ander weet te vinden, via zoekmachines als Google prijkt onze site veelal binnen de eerste 5 resultaten, maar ook door haar bestuurlijke ervaring is Maxx strikt op de hoogte van wetswijzigingen welke het Huurrecht betreffen. Om de verhuurder met raad en daad bij te staan kan er op voorhand worden geanticipeerd op nieuwe marktinzichten.

Maxx is een geschikte partner als u zichzelf herkent in de volgende definitie van ‘verhuurder’; een verhuurder is een individu die woonruimte aanbiedt voor een fatsoenlijke huursom, goed verhuurderschap nastreeft, bewust onderneemt en een goede verstandhouding met de huurders wenst. Deze verhuurders zullen door Maxx tot in de puntjes worden gefaciliteerd.

Wat mag u van Maxx verwachten als wij voor u aan het werk gaan:

 • de woning wordt geïnspecteerd door een speciaal hiervoor opgeleide makelaar;
 • er wordt een prijsadvies gegeven op basis van het WWS en daarbij zal ook gekeken worden naar puntenoptimalisatie en de mogelijkheid om de huursom te verhogen op basis van de marktwerking;
 • als verhuurder wenst u mogelijk specifieke huurders, op basis hiervan gaan we aan de slag;
 • kandidaat huurders worden vanuit ons zoekersbestand aangeschreven;
 • de woning wordt professioneel gepresenteerd op verschillende huursites als www.pararius.nl of www.funda.nl, alsmede op haar eigen drukbezochte site www.maxxhuren.nl;
 • de beoogde huurder wordt gescreend op basis van antecedenten;
 • de beste kandidaat wordt aan u voorgesteld en u maakt de uiteindelijk beslissing;
 • nog voordat de huurovereenkomst wordt getekend zal de huurder een aanbetaling voldoen;
 • de huurovereenkomst wordt op basis van de meest recente wettelijke bepaling opgemaakt en in concept aan huurder en verhuurder gepresenteerd;
 • de contractuele afwikkeling kan plaatsvinden in 1 van de huurkantoren van Maxx, maar wordt steeds meer digitaal afgewikkeld, geen verkeerstress, geen tijdsverlies, gewoon makkelijk te regelen thuis achter uw eigen computer;
 • de financiële afwikkeling wordt verzorgd;
 • check in en check out van de verhuurde woning;
 • tussentijdse inspecties indien daartoe aanleiding is;
 • sleutelinname en afgifte;
 • verzorgen van de contracten voor de levering van het gas, water en elektra.

Doordat alle elementen van de dienstverlening op elkaar zijn afgestemd, vindt Maxx de allerbeste huurder binnen de gewenste termijn.

Verder bestaat er een unieke mogelijkheid om gebruik te maken van ons ABC beheer product, waarmee u nog meer ontzorgd wordt, omdat u de werkzaamheden in de ruimste zin van het woord laat verrichten door Maxx.

De A van het ABC staat voor administratief of financieel beheer, wat wordt hier allemaal voor gedaan (gaat u er gerust even voor zitten, het is namelijk nogal wat):

 • het tijdig innen van de huurvorderingen, de registratie en de verwerking van de huurontvangsten, de bewaking van de tijdige en correcte betaling van de door de huurders verschuldigde huurbedragen, inclusief de eventuele vergoeding of voorschotbedragen voor servicekosten, dan wel overige bedragen welke de huurder uit hoofde van de huurovereenkomst verschuldigd is, het verzenden van aanmaningen inzake achterstallige (huur)bedragen, alsmede het eventueel inschakelen van een incassobureau of een gerechtsdeurwaarder tot het nemen van gerechtelijke maatregelen;
 • het aanleggen en bijhouden van een administratie ten dienste van een verantwoord beheer, ook de verantwoordelijkheid ten aanzien van mutaties in de bestandsadministratie valt hieronder, zoals wijziging in huurprijzen;
 • het maandelijks verzorgen van de huurafrekening met verrekening van de uitgaven die ten laste komen van de opdrachtgever;
 • het administreren van de servicekosten en het vervaardigen van de afrekening met de huurders van de werkelijke kosten ter zake van leveringen en diensten en de door de huurders betaalde voorschotbedragen mits de nota’s via Maxx zijn voldaan;
 • het adviseren van opdrachtgever inzake de mogelijkheden tot jaarlijkse huurprijsaanpassingen van de panden waarvoor het beheer wordt verzorgd, alsmede de verdere behandeling hiervan;
 • behandeling van bezwaarschriften tegen huuraanpassing;
 • bij beëindiging van de huurovereenkomst de huurder aansprakelijk stellen voor eventueel geconstateerde woonschade, c.q. beschadigingen en/of vermissingen, met inbegrip van het (laten) verhalen van de daarmee gemoeide kosten op de (ex) huurder, c.q. verrekening daarvan met de eventueel betaalde waarborgsommen;
 • het betalen van geaccordeerde nota’s;
 • het indienen van aanvragen voor nutsbedrijven;
 • het signaleren van aflopende huurcontracten, het melden aan opdrachtgever van huuropzeggingen of van kennisgevingen dat van een huuroptierecht geen gebruik zal worden gemaakt;
 • het adviseren van opdrachtgever omtrent het aan te bieden pakket aan leveringen en diensten en de daarmee verband houdende (service)kosten;
 • (optie) het vervaardigen van een servicekostenafrekening indien de nota’s niet door Maxx Vastgoed zijn voldaan;
 • (optie) advisering en begeleiding in juridische zaken in het algemeen;
 • (optie) vertegenwoordiging van opdrachtgever in verenigingen van eigenaren;
 • (optie) het verstrekken van managementinformatie overeenkomstig nader vast te stellen eisen van opdrachtgever;
 • (optie) onvoorziene activiteiten voortvloeiende uit overheidsmaatregelen;
 • (optie) schademelding en afwikkeling: bijzondere gebeurtenissen zoals brand, explosie, inbraak storm/waterschade en dergelijke, welke direct of indirect schade aan het gebouw veroorzaken.

De vergoeding voor deze A component bedraagt 2% van het bruto ontvangen huurbedrag.
 

De B van het ABC staat voor het technische of bouwbeheer, wat wordt hier voor gedaan:

 • het behandelen van meldingen van huurders met betrekking tot  technische onvolkomenheden;
 • het verstrekken van onderhoudsopdrachten, c.q. het uitbesteden van onderhoudswerk, dat voor rekening van opdrachtgever komt. Tot een overeengekomen limietbedrag per onderhoudsopdracht kan dit geschieden zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever. Zijn de verwachte kosten hoger, dan zullen ter zake een of meerdere offertes met een daarbij behorend advies aan opdrachtgever worden voorgelegd. In spoedeisende gevallen is de beheerder gemachtigd tot het treffen van de noodzakelijke maatregelen, met dien verstande dat voor zover de kosten daarvan meer bedragen dan de genoemde limiet, opdrachtgever daarover terstond wordt ingelicht, met zo nodig een toelichting op de ontstane situatie en de getroffen maatregelen;
 • het controleren van de uitgevoerde werkzaamheden;
 • het controleren van de betreffende onderhoudsnota’s op prijs en uitvoering van de werkzaamheden in relatie tot de verstrekte opdracht;
 • (optie) de begeleiding met betrekking tot de uitvoering van groot onderhoud.

De vergoeding voor deze B component bedraagt 2% van de bruto ontvangen huursom.


De C van het ABC staat voor het commerciële beheer, wat wordt hier voor gedaan:

 • het, naar maatstaven van goed beheer, inspecteren van de betreffende objecten;
 • het toezicht en de controle uitoefenen op de naleving door de huurders van de bepalingen van de huurovereenkomst en de wijze waarop het gehuurde met aanhorigheden wordt gebruikt;
 • in ontvangst nemen van huuropzeggingen;
 • het werven van gegadigden;
 • het inwinnen van informatie omtrent solvabiliteit, betrouwbaarheid en woonbeschaving van de betrokken gegadigden;
 • het doen van (schriftelijke) aanbiedingen van het te verhuren onroerend goed aan de daarvoor in aanmerking komende gegadigden;
 • het inspecteren van het vrij van huur komend onroerend goed, alsmede het (doen) verhalen van geconstateerde schade en/of vermissingen op de ex huurders;
 • het adviseren van opdrachtgever in zake te voeren publicatieacties zoals het plaatsen van verhuur-ondersteunende advertenties en dergelijke;
 • het periodiek rapporteren aan opdrachtgever over de voortgang van de verhuurwerkzaamheden;
 • conform de wettelijke bepalingen het behandelen van zaken in geval van toegepaste huurharmonisatie bij de Huurcommissie;
 • het opmaken van de met huurders te sluiten huurovereenkomsten, waarbij in beginsel gebruik zal worden gemaakt van modelhuurcontracten van de beheerder en het namens opdrachtgever ondertekenen daarvan;
 • het aan opdrachtgever doen toekomen van een door partijen ondertekend exemplaar van de huurovereenkomst;
 • het melden aan opdrachtgever van eventueel optredende leegstand;
 • het adviseren van opdrachtgever inzake de maximaal redelijke huurprijs op basis van het woningwaarderingstelsel voor zelfstandige en onzelfstandige woonruimte;
 • het adviseren van opdrachtgever ten aanzien van de huurvoorwaarden waartegen de beschikbaar komende ruimte kan worden verhuurd;
 • (optie) het afleggen van huisbezoeken, indien dwingend voorgeschreven door opdrachtgever;
 • (optie) behandeling van zaken voor huurcommissies en kantongerechten;
 • (optie) het vervaardigen van marktrapporten als verhuurondersteunende activiteit;
 • (optie) het begeleiden van taxateurs indien het onroerend goed door derden moet worden beoordeeld.

De vergoeding voor deze C component bedraagt 2% van de bruto ontvangen huursom.

Feitelijk is het derhalve mogelijk dat wanneer u Maxx de opdracht geeft een woning te verhuren, Maxx dit blijft doen voor lengte van dagen voor het extreme lage tarief van 2% van de huursom. Een cijfervoorbeeld:

U bent eigenaar van een eengezinswoning en Maxx kan deze woning verhuren voor een huursom van € 900,=. Voor de eerste bemiddeling voldoet u eenmalig € 750,= aan courtage en vervolgens voldoet u slechts € 18,= per maand om de woning gevuld te houden.

Een ander voorbeeld:

U bent eigenaar van een kamerverhuurpand en wenst een kamer te verhuren voor € 400,=. Voor de eerste bemiddeling voldoet u eenmalig € 250,= aan courtage. Daarna voldoet u nog slechts € 8,= per maand om de kamer altijd gevuld te houden. Tel uit uw winst.

Dit prachtige product kan enkel door Maxx worden aangeboden omdat duizenden andere woningverhuurders u voor zijn gegaan.

Service

We zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden


Of bel ons tussen
09:00 - 17:00
+31 (0)88-6299000